BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH: Thay đổi nhân sự

Ông Hồng Anh Việt giữ chức Phó Giám đốc.

Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (BXH) Thay đổi nhân sự.

Bổ nhiệm ông Hồng Anh Việt giữ chức Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 1/8/2012.

Bổ nhiệm bà Hoàng Kim Yên giữ chức Kế toán trưởng công ty từ 1/8/2012.

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược