BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH: Thành viên BKS đã mua 1.000 CP

Bà Bùi Xuân Nhị - Thành viên BKS của Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (BXH) đã mua thành công 1.000 CP, nâng số CP nắm giữ sau giao dịch lên 3.000 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Xuân Nhị

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Mã chứng khoán: BXH

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000 CP (tỷ lệ 0,07%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000 CP (tỷ lệ 0,1%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 08/06/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 10/07/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược