BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH: Thành viên BKS đăng ký mua 1.000 CP

Bà Bùi Xuân Nhị - Thành viên BKS CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng đăng ký mua 1.000 CP. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 08/06/2012 đến ngày 10/07/2012.

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Xuân Nhị

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Mã chứng khoán: BXH

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000 CP (tỷ lệ 0,07%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu cá nhân.

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/06/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/07/2012


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược