BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH: ĐHCĐ thường niên năm 2012, trả cổ tức 10%/cổ phiếu

Công ty cổ phần VICEM bao bì Hải Phòng (BXH) thông báo ngày 29/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2012

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp: 26/04/2012

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Nội dung họp: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án phân chia cổ tức năm 2011;

Và các vấn đề khác.

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1000 đồng)

Địa điểm thực hiện:

Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/06/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Thời gian thực hiện: 01/06/2012


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX15,4 +1,4 (10,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -53,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM14,4 -2,5 (-14,8%) 2,04,8
UPCOM0,7 +0,1 (16,7%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX30,5 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược