BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH : 9 tháng EPS đạt 1.374 đồng

Quý III/2011 doanh thu thuần của công ty BXH đạt 52,74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 0,92 tỷ đồng, So với cùng kỳ năm 2010 doanh thu thuần tăng 37,38%, lợi nhuận giảm 35,66%.

Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng ( BXH) công bố kết quả kinh doanh quý III và  lũy kế 9 tháng đầu năm 2011.

 

Quý III/2011 doanh thu thuần của công ty BXH đạt 52,74 tỷ đồng và LNST là 0,92 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010 doanh thu thuần tăng 37,38%, LNST quý III giảm 35,66%.

 

Theo giải trình của BXH lợi nhuận quý III giảm nguyên nhân chính là do tổng chi phí tăng 41,25%

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm BXH đạt 4,14 tỷ đồng tăng 14,68% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 1.374 đồng.

Bảng so sánh kết quả kinh doanh

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2011

Q3/2010

Thay đổi

9T/2011

9T/2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

52.74

38.39

37.38%

165.22

114.36

44.47%

Giá vốn

47.98

34.04

 

148.16

101.43

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

90.97%

88.67%

 

89.67%

88.69%

 

LN gộp

4.77

4.35

9.66%

17.06

12.93

31.94%

DT tài chính

0.02

0.02

 

0.07

 

 

Chi phí tài chính

1.27

0.39

 

3.47

1.31

 

Chi phí bán hàng

0.54

0.84

 

2.2

2.09

 

Chi phí quản lý DN

2.29

1.52

 

7.19

5.53

 

Lợi nhuận thuần

0.69

1.61

 

4.26

3.98

 

LN khác

0.53

0.30

 

1.26

0.84

 

LNTT

1.23

1.91

-35.60%

5.52

4.82

 

LNST

0.92

1.43

-35.66%

4.14

3.61

14.68%

EPS (đồng)

306

476

 

1374

1204

 


Theo - HNX/TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược