BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: TTF – Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt bán bất thành trên 3,4 triệu CP

Do không đạt mức giá kỳ vọng nên Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt đã không bán được lượng cổ phiếu như đã đăng ký.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt

Mã chứng khoán: TTF

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 3.419.533 cổ phiếu

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lã Giang Trung

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Trưởng phòng quản lý danh mục

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.419.533 cổ phiếu

Số lượng CP đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.419.533 cổ phiếu

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/10/2012 đến ngày 28/11/2012

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp

Sau khi giao dịch không thành công, Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt tiếp tục đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2012 đến ngày 3/1/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược