BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Giao dịch liên quan: BHS – Con Thành viên BKS đăng ký bán 45.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 6/12/2012.

 Tên người thực hiện giao dịch: Võ Cao Toàn

Mã chứng khoán: BHS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 45.389 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Võ Văn Nhu

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 45.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 389 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/12/2012 đến ngày 4/01/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược