BTW

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (HNX)

BTW: Vợ Ủy viên HĐQT - đăng ký bán toàn bộ 66.200 CP

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh là vợ của Ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW) đăng ký bán toàn bộ 66.200 CP từ ngày 27/02/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Anh

Mã chứng khoán: BTW

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 66.200 CP (tỷ lệ 0,71%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Việt

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 66.200 CP

Phương thức giao dịch: Thoả thuận

Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/02/2012


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 297,19 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,88 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,9 +1,8 (9,4%) 2,44,4
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 0,467,1
HSX17.694,9 +17.678,7 (109.127,8%) 1,76,5
HNX20,6 +1,8 (9,6%) 2,24,5
UPCOM23,3 -4,1 (-15,0%) 1,30,0
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,15,4
UPCOM0,0 -20,9 (-100,0%) -0,30,0
UPCOM21,5 +0,1 (0,5%) 7,21,7
UPCOM12,5 +0,6 (5,0%) 1,85,0
HSX70.779,2 +70.753,4 (274.770,5%) 2,57,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược