BST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX)

Giao dịch nội bộ: BST - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 20.000 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/03/2013.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thành

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: BST

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 39.723 CP (tỷ lệ 3,61%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/03/2013

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/04/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 37,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,0 -0,2 (-1,2%) 4,13,4
HNX0,0 -12,5 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,7 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -23,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -35,2 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -18,1 (-100,0%) 2,83,6
HNX15,8 0,0 (0,0%) 3,43,2
HNX2,4 -0,1 (-4,0%) -0,1-36,0
HNX0,0 -10,1 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược