BST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX)

Nghị quyết HĐQT: BST trả cổ tức đợt 2 năm 2012 tỷ lệ 9%

Ngày thanh toán cổ tức: 07/02/2013.

Cụ thể, HĐQT Quyết định Thông qua việc  chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau: (Cổ tức cả năm 2012 là 15%; đã thực hiện chi trả đợt 1= 6%).

-Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/01/2013.

-Mức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 tỷ lệ 9%/cổ phaàn (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

-Ngày thanh toán cổ tức: 07/02/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 37,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược