BST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX)

Giao dịch nội bộ: BST - Phó Giám đốc đã mua 2.900 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34.588 CP (tỷ lệ 3,14%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hà

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc

Mã chứng khoán: BST

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.688 CP (tỷ lệ 2,88%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.900 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34.588 CP (tỷ lệ 3,14%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không công bố

Ngày bắt đầu giao dịch: 15/10/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 15/11/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 37,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược