BST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX)

Giao dịch nội bộ: Phó Giám đốc BST đăng ký mua 10.000 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ 17/10/2012 - 15/11/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Minh Hà

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc

Mã chứng khoán: BST

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.688 CP (tỷ lệ 2,88%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/10/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/11/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 37,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,0 -0,2 (-1,2%) 4,13,4
HNX0,0 -12,5 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,7 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -23,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -35,2 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -18,1 (-100,0%) 2,83,6
HNX15,8 0,0 (0,0%) 3,43,2
HNX2,4 -0,1 (-4,0%) -0,1-36,0
HNX0,0 -10,1 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược