BPC

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX)

Công bố thông tin: BPC - Giải trình BCTC kiểm toán năm 2012

CTCP Bao bì Bỉm Sơn thông báo Giải trình chênh lệch kết quả kiểm toán BCTC 2012 so với trước kiểm toán.

Sau khi kiểm toán xong Báo cáo tài chính năm 2012, Công ty đã điều chỉnh một số bút toán theo kết quả của đoàn kiểm toán về các khoản liên quan đến giá vốn hàng bán, chi phí quản lý, chi phí khác, doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác. Việc điều chỉnh các bút toán theo kết quả kiểm toán đã làm tổng chi phí tăng: 45.564.627 đồng; Doanh thu hoạt động tài chính giảm: 18.835.200 đồng; Thu nhập khác tăng: 284.866.320 đồng.  

Tổng hợp các yếu tố tăng giảm trên đã làm lợi nhuận trước thuế sau khi đã kiểm toán tăng: 220.466.493 đồng so với BCTC năm 2012 Công ty tự lập.

Từ đó cũng làm cho lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2012 tăng 128 triệu so với so với lợi nhuận sau thuế báo cáo quyết toán tài chính 2012 công ty tự lập.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 293,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 82,17 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 61,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược