BCE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

Quyền lợi cổ đông: BCE - 25/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Đây cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền hưởng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%.

 

Ngày 13/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 264/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức việc đại hội cổ đông thường niên 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2013

1) Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012.

2) Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 26/04/2013

Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (thành phố mới Bình Dương).

Nội dung họp:

  • Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
  • Báo cáo giám sát Tổng giám đốc của HĐQT.
  • Báo cáo của BKS.
  • Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt:
  • Báo cáo tài chính năm 2012.
  • Phân phối lợi nhuận năm 2012
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
  • Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
  • Thù lao HĐQT và BKS năm 2013.
  • Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặtHOSE_BM-7.2/4-BH3-03/2012 Trang 2/2

Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian thanh toán: 16/05/2013


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 72,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược