AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

Giao dịch nội bộ: VCF – Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 40.000 CP

Hiện tại, ông Phạm Quang Vũ – Phó Chủ tịch HĐQT của VCF đang nắm giữ 259.305 cổ phiếu.

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Quang Vũ

Mã chứng khoán: VCF

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 299.305 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP

Số lượng CP đã bán: 40.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 259.305 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/10/2012 đến ngày 12/10/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược