ADP

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (UPCOM)

Quyền lợi cổ đông: ADP - Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013, trả cổ tức bằng tiền 6%

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2012 của Ban giám đốc;

+ Trình kế hoạch SXKD năm 2013;

+ Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2012 của Ban kiểm soát;. + Các tờ trình của Hội đồng quản trị;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ..

     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 5 năm 2012:

          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 18/04/2013

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 18/04/2013 tại Phòng Tài chính kế toán CTCP Sơn Á Đông, địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 310,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 13,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược