ADP

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (UPCOM)

ADP: Ủy viên HĐQT - đã mua 63.346 CP

Trần Bửu Trí – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP) đã mua 63.346 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Bửu Trí

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: ADP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 362.401 CP (tỷ lệ 5,66%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 63.346 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 425.747 CP (tỷ lệ 6,65%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/05/2012

- Ngày kết thúc giao dịch: 09/07/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 310,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 13,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược