ADP

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (UPCOM)

ADP: Trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP) thông báo Ngày 04/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông, trả cổ tức bổ sung bằng tiền năm 2011 theo tỷ lệ 2% và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012 theo tỷ lệ 3%.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2012

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2012

3. Lý do và mục đích:

A; Trả cổ tức bổ sung bằng tiền năm 2011

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu

B; Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012:

Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức kể từ ngày 18/05/2012 tại Phòng

Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sơn Á Đông địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, TP.

HCM.. Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức kể từ ngày 18/05/2012 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sơn Á Đông địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, TP. HCM..

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Thời gian thực hiện: 18/05/2012

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 310,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 13,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược