ADP

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (UPCOM)

ADP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP) thông báo Ngày 15/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp: 11/04/2012

Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội cổ đông

Nội dung họp:

Báo cáo hoạt động Công ty năm 2011 của Hội đồng quản trị;

Báo cáo kết qủa hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Giám đốc;

Trình kế hoạch kinh doanh năm 2012;

Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Kiểm soát;

Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017;

Các tờ trình của Hội đồng Quản trị :

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 310,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 13,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược