ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Thay đổi nhân sự: ACB bầu Thành viên HĐQT và BKS

Ngân hàng Á Châu thông báo bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Ngân hàng Á Châu (ACB) thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Tải file chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,5 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX283.115,9 +283.080,6 (801.928,0%) 2,20,0
HSX44.237,1 +44.209,0 (157.327,4%) 2,59,0
HSX477.757,6 +477.743,5 (3.400.309,8%) 2,36,9
HSX707.789,2 +707.750,4 (1.821.751,2%) 2,10,0
HSX70.779,1 +70.756,2 (308.305,8%) 3,24,3
HNX8,9 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) -2,0-3,3
HSX168.100,0 +168.087,3 (1.323.521,8%) 2,49,5
HSX88.473,9 +88.445,6 (312.528,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sá