ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Công bố thông tin: ACB - 6/2 chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

ACB cũng đồng thời tiền hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký:    Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Mã chứng khoán:    ACB

Ngày đăng ký cuối cùng:     06/02/2013

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 06/02/2013 đến 07/03/2013

- Nội dung lấy ý kiến : Đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau

- Nội dung họp :

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Vấn đề khác.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,9 +0,8 (2,4%) 2,67,0
HSX822.804,7 +822.781,7 (3.577.311,8%) 2,20,0
HSX495.452,4 +495.430,6 (2.272.617,4%) 2,59,0
HSX521.994,4 +521.980,4 (3.728.431,3%) 2,36,9
HSX513.147,2 +513.114,2 (1.554.891,6%) 2,10,0
HSX362.742,0 +362.721,8 (1.795.652,3%) 3,24,3
HNX6,7 -0,3 (-4,3%) 0,415,0
HNX7,8 +0,3 (4,0%) -2,0-3,3
HSX203.489,4 +203.479,2 (2.004.721,5%) 2,49,5
HSX698.941,7 +698.915,7 (2.688.137,3%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược