ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Công bố thông tin: ACB - 6/2 chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

ACB cũng đồng thời tiền hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký:    Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Mã chứng khoán:    ACB

Ngày đăng ký cuối cùng:     06/02/2013

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 06/02/2013 đến 07/03/2013

- Nội dung lấy ý kiến : Đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau

- Nội dung họp :

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Vấn đề khác.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,4 +0,2 (0,6%) 2,67,0
HSX26.542,4 +26.508,2 (77.509,5%) 2,20,0
HSX752.025,9 +751.999,3 (2.827.065,0%) 2,59,0
HSX106.168,5 +106.154,6 (763.701,9%) 2,36,9
HSX398.131,6 +398.093,2 (1.036.701,0%) 2,10,0
HSX26.542,3 +26.520,2 (120.001,0%) 3,24,3
HNX8,6 -0,2 (-2,3%) 0,415,0
HNX8,5 +0,2 (2,4%) -2,0-3,3
HSX150.405,2 +150.393,4 (1.269.142,5%) 2,49,5
HSX327.352,6 +327.326,5 (1.256.531,8%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược