ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

Công bố thông tin: ACB - 6/2 chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

ACB cũng đồng thời tiền hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký:    Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Mã chứng khoán:    ACB

Ngày đăng ký cuối cùng:     06/02/2013

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 06/02/2013 đến 07/03/2013

- Nội dung lấy ý kiến : Đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau

- Nội dung họp :

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Vấn đề khác.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX40,1 -0,9 (-2,2%) 2,67,0
HSX88.473,9 +88.444,3 (298.294,3%) 2,20,0
HSX35.389,7 +35.362,4 (129.295,7%) 2,59,0
HSX106.168,5 +106.153,7 (717.254,5%) 2,36,9
HSX35.389,8 +35.354,3 (99.589,6%) 2,10,0
HSX70.779,2 +70.749,9 (241.880,1%) 3,24,3
HNX7,4 +0,1 (1,4%) 0,415,0
HNX9,0 -0,1 (-1,1%) -2,0-3,3
HSX256.573,6 +256.561,5 (2.129.141,2%) 2,49,5
HSX176.947,7 +176.894,4 (331.884,5%) 1,817,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược