ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Quyền lợi cổ đông: ABT – 18/2 GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ngày tổ chức đại hội vào 30/3/2013.

 Ngày 28/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 64/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức việc đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK: ABT) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013.

Nội dung cụ thể:

Thời gian thực hiện: 30/03/2013

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre.

Nội dung họp:

  • Báo cáo hoạt động và KQKD năm 2012 của HĐQT.
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
  • Báo cáo hoạt động năm 2012 của BKS.
  • Kế hoạch SXKD năm 2013.
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược