ABT

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: ABT – SSIAM đã bán 16.750 CP

Tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) tại ABT giảm xuống còn 19,98%.

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

Mã chứng khoán: ABT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.215.990 CP

Số lượng CP đã bán: 16.750 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.199.240 CP, tỷ lệ 19,98%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/12/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 113,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 85,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược