AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

Nghị quyết HĐQT: AAA tạm hoãn chi tạm ứng cổ tức năm 2012

Kế hoạchi trả cổ tức 2012 sẽ được Hội đồng quản trị AAA trình Đại hội đồng cổ đông 2013 quyết định.

Công ty cổ Phần nhựa và môi trường xanh An Phát AAA thông báo về việc tạm hoãn chi tạm ứng cổ tức năm 2012.

Trước đó, ngày 25/1, Hội đồng quản trị AAA họp và quyết định tạm ứng cổ tức 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng vào ngày 15/3.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị gửi hồ sơ tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xin chốt danh sách cổ đông để thực hiện kế hoạch nêu trên.

Tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ của Công ty, ngày 29/1, Trung tâm lưu ký ra công văn đề nghị AAA bổ sung các căn cứ làm cơ sở để tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.

Ngày 1/2, Hội đồng quản trị công ty họp xem xét yêu cầu của VSD và nhận thấy không thể bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của VSD trước thời hạn chốt danh sách cổ đông dự kiến.

Vì vậy, Hội đồng quản trị nhất trí tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông. Kế hoạch chi trả cổ tức 2012 của AAA sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 2013 quyết định.


Theo - Gafin/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược