AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

Công bố thông tin: AAA - 08/01 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 2 năm 2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AAA của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2013

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2013

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 2 năm 2013

Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông

Nội dung họp:

+ Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty;

+ Các vấn đề khác có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược