AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

Giao dịch cổ phiéu: Intereffekt investment funds NV không còn là cổ đông lớn

Ngày không còn là cổ đông lớn: 30/10/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS NV

Mã chứng khoán: AAA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 584.800 CP (tỷ lệ 5,91%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 484.800 CP (tỷ lệ 4,9%)

Ngày không còn là cổ đông lớn: 30/10/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,8 +115.001,6 (807.028,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX831.651,9 +831.644,2 (10.772.593,3%) 1,86,3
HSX654.705,0 +654.670,1 (1.875.845,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,4 (79.967,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -8,8 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX362.742,1 +362.707,2 (1.039.275,7%) 9,23,4
HSX17.694,8 +17.685,2 (184.220,9%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,1%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược