SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  53.13654.67954.77850.306
Tiền và tương đương tiền
  3.0405.6365.3612.875
Tiền
  3.0403.4094.9342.875
Các khoản tương đương tiền
   2.226426 
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
  211-216-188239
Đầu tư ngắn hạn
  426  426
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
  -216-216-188-188
Các khoản phải thu
  18.08117.22923.87916.090
Phải thu khách hàng
  17.14216.47123.47915.596
Trả trước người bán
  1.2831.102739822
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  1 112
Dự phòng nợ khó đòi
  -344-344-341-341
Hàng tồn kho, ròng
  31.35231.63025.49630.852
Hàng tồn kho
  33.02033.32527.24332.598
Dự phòng giảm giá HTK
  -1.668-1.694-1.746-1.746
Tài sản lưu động khác
  452399231251
Trả trước ngắn hạn
      
Thuế VAT phải thu
      
Phải thu thuế khác
  133143  
Tài sản lưu động khác
  319257230251
TÀI SẢN DÀI HẠN
  27.48327.34626.98431.139
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  9.21924.59024.54224.499
GTCL TSCĐ hữu hình
  3849159621.021
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  1.5392.3092.2972.297
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -1.156-1.394-1.335-1.277
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
   14.93214.93214.932
Nguyên giá TSCĐ vô hình
   14.93214.93214.932
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
      
Xây dựng cơ bản dở dang
  8.8358.7438.6498.547
Giá trị ròng tài sản đầu tư
  15.437   
Nguyên giá tài sản đầu tư
  15.730   
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
  -293   
Đầu tư dài hạn
  840840840960
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
      
Đầu tư dài hạn khác
  840840840960
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
      
Lợi thế thương mại
      
Tài sản dài hạn khác
  1.9881.9161.6015.680
Trả trước dài hạn
  1.9881.9161.6015.680
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
      
Các tài sản dài hạn khác
      
TỔNG TÀI SẢN
  80.62082.02481.76281.445
NỢ PHẢI TRẢ
  35.27332.81932.70233.961
Nợ ngắn hạn
  32.87830.27430.30731.416
Vay ngắn hạn
      
Phải trả người bán
  28.70825.58325.50627.238
Người mua trả tiền trước
  600134289256
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  9951.6341.261651
Phải trả người lao động
  188699767478
Chi phí phải trả
  9191.5851.5361.758
Phải trả nội bộ
      
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  14276765
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
  2.3952.5452.3952.545
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
  300300300300
Vay dài hạn
  2.0352.0352.0352.035
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
      
Dự phòng trợ cấp thôi việc
  10101010
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  45.34749.20549.05947.484
Vốn và các quỹ
  45.34749.20549.05947.484
Vốn góp
  41.37041.37041.37041.370
Thặng dư vốn cổ phần
  140140140140
Vốn khác
      
Cổ phiếu quỹ
  -2.572-2.145-1.163-1.163
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
  2.8622.4432.4432.443
Quỹ dự phòng tài chính
  1.5181.5181.5181.518
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
      
Lãi chưa phân phối
  2.0295.8794.7513.176
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  80.62082.02481.76281.445
Nhóm ngành: Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa
Vốn điều lệ: 41.370.000.000 VND
KL CP đang niêm yết: 4.137.000 CP
KL CP đang lưu hành: 3.355.600 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh là công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Nhà xuất bản Giáo dục. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002336 ngày 20 tháng 05 năm 2004 của Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh. Công ty được cổ phần hóa trên cơ sở Phòng phát hành sách tham khảo thuộc Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh.
 • Ngày 28/12/2006 Công ty niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại HaSTC
 • VĐL đến cuối tháng 3/2009 là 15 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • In và mua bán các loại sách xuất bản của NXB Giáo dục theo quy định của Nhà xuất bản Giáo dục.
 • Mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm của các nhà xuất bản khác.
 • Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm.
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh của Công ty.
 • Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục THCS và THPT.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo GCN ĐKKD của Công ty.
Định hướng phát triển và đầu tư
 • Củng cố vững chắc thị trường đã có, thường xuyên quan tâm đến việc tìm kiếm và mở rộng thị trường mới tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam.
 • Phối hợp với các công ty cổ phần Sách – TBTH các tỉnh phía nam có điều kiện có khả năng để mở nhà sách, liên doanh liên kết SX – KD phát hành sách và thiết bị trường học.
 • Nghiên cứu mở rộng thị trường phía Bắc, tiến tới lập văn phòng đại diện tại Hà Nội để giới thiệu các sản phẩm của Công ty và phát triển thị trường phía Bắc.
 • Tích cực đi địa phương, tăng cường quảng cáo tiếp thị giới thiệu sách về từng trường, từng công ty khu vực phía Nam đồng thời tìm kiếm phát triển thêm đại lý mới ở các khu vực trường học hoặc dùng dân cư đông.
 • Mở văn phòng đại diện tại các tỉnh để phân phối các sản phẩm giáo dục theo sự phân công của NXBGDVN.
 • Mua hoặc thuê dài hạn mặt bằng để xây dựng kho chứa hàng hóa.
Địa chỉ: 63 Vĩnh Viễn, Phường 2
Điện thoại: +84838323557
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.sachgiaoduchcm.com.vn
 
Tên công ty Loại hình Vốn điều lệ
(tỷ đồng)
Tỷ lệ sở hữu
(%)
Ghi chú
Siêu thị Sách Long An Công ty liên kết 0,50 0%
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2011 Q4/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2011 Q2/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2011 Q1/2011
BCTC đã kiểm toánnăm 2010 Năm 2010
Bảng cân đối kế toánQuý 4 năm 2010 Q4/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2010 Q4/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2010 Q3/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2010 Q2/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2010 Q1/2010
Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2010 Năm 2010
BCTC đã kiểm toánnăm 2009 Năm 2009
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2009 Q4/2009
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2009 Q3/2009
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2009 Q2/2009
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2009 Q1/2009
Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2009 Năm 2009
Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2009 Năm 2009
Công bố thông tinQuý 1 năm 2009 Q1/2009
Báo cáo thường niênnăm 2008 Năm 2008
BCTC đã kiểm toánnăm 2008 Năm 2008
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2008 Q4/2008
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2008 Q3/2008
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2008 Q2/2008
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2008 Q1/2008
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2007 Q4/2007
BCTC đã kiểm toánnăm 2007 Năm 2007
Báo cáo thường niênnăm 2007 Năm 2007
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2007 Q3/2007
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2007 Q2/2007
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2007 Q1/2007
Bản cáo bạchQuý 4 năm 2006 Q4/2006

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược