SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  66.68472.57078.74981.590
Tiền và tương đương tiền
  10.2649.5369.26213.581
Tiền
  10.2649.5369.26213.581
Các khoản tương đương tiền
      
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
      
Đầu tư ngắn hạn
      
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
      
Các khoản phải thu
  26.63730.99811.99717.902
Phải thu khách hàng
  25.25827.9789.58115.414
Trả trước người bán
  9422.0832.4152.479
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  43793718
Dự phòng nợ khó đòi
      
Hàng tồn kho, ròng
  28.50531.17244.12137.887
Hàng tồn kho
  28.50531.17244.12137.887
Dự phòng giảm giá HTK
      
Tài sản lưu động khác
  1.27786313.37012.220
Trả trước ngắn hạn
  3182453.7213.566
Thuế VAT phải thu
  8355769.3598.473
Phải thu thuế khác
      
Tài sản lưu động khác
  12542290181
TÀI SẢN DÀI HẠN
  205.983204.095188.894178.232
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  205.574200.526188.219177.434
GTCL TSCĐ hữu hình
  37.50939.40342.06043.132
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  66.05565.83565.73665.705
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -28.547-26.432-23.675-22.573
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
  3.6643.7373.8093.882
Nguyên giá TSCĐ vô hình
  4.8224.8224.8224.822
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
  -1.158-1.085-1.013-940
Xây dựng cơ bản dở dang
  164.401157.387142.350130.420
Giá trị ròng tài sản đầu tư
      
Nguyên giá tài sản đầu tư
      
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
      
Đầu tư dài hạn
      
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
      
Đầu tư dài hạn khác
      
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
      
Lợi thế thương mại
      
Tài sản dài hạn khác
  4093.569675798
Trả trước dài hạn
  4093.569675798
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
      
Các tài sản dài hạn khác
      
TỔNG TÀI SẢN
  272.667276.666267.643259.822
NỢ PHẢI TRẢ
  143.530145.944138.388131.043
Nợ ngắn hạn
  62.65369.06864.29663.758
Vay ngắn hạn
  25.71120.25618.15319.200
Phải trả người bán
  7.93210.37211.2738.691
Người mua trả tiền trước
  1251351921
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  2.0691.085103104
Phải trả người lao động
  1.8784.1051.9552.990
Chi phí phải trả
  248   
Phải trả nội bộ
   18612462
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  21.09829.29828.74028.637
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
  80.87776.87774.09167.285
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
      
Vay dài hạn
  80.86676.86674.08167.274
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
      
Dự phòng trợ cấp thôi việc
  11111111
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  123.214126.855125.360124.883
Vốn và các quỹ
  123.214126.855125.360124.883
Vốn góp
  90.00092.05090.00090.000
Thặng dư vốn cổ phần
  4.9134.9134.9134.913
Vốn khác
      
Cổ phiếu quỹ
      
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
  17.92517.92817.92517.925
Quỹ dự phòng tài chính
  3.7683.7683.7683.768
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
      
Lãi chưa phân phối
  6.6088.1968.7548.277
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
  5.9243.8673.8963.895
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  272.667276.666267.643259.822
Nhóm ngành: Vật liệu xây dựng & Nội thất
Vốn điều lệ: 90.000.000.000 VND
KL CP đang niêm yết: 9.000.000 CP
KL CP đang lưu hành: 9.000.000 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • Năm 2007: Công ty được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng.
 • Tháng 10/2007: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ.
 • Tháng 08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ.
 • Tháng 02/2010: Tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng phát hành 1triệu cổ phần đối tác chiến lược và 2 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 15/09/2010: Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên sàn GDCK Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh:
 • Khai thác, sản xuất, kinh doanh phụ gia dùng cho công tác bê tông và xi măng (tro bay Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại);
 • Sản xuất, mua bán than hoạt tính, than tổ ong, dầu thông, dầu tuyền, dầu diezen, dầu FO; Khai thác, chế biến khoáng sản (đá, quặng, than, cát, đất sét, cao lanh);
 • Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng;
 • Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất phụ gia dùng cho công tác bê tông, xi măng và vật liệu xây dựng;
 • Mua, bán hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chế biến đóng gói, đồ điện, điện tử, điện lạnh máy và thiết bị văn phòng;
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô và tàu thủy;
 • Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng;
 • Và các lĩnh vực kinh doanh khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
Định hướng phát triển và đầu tư
 • Tiếp tục phát triển ổn định và giữ vững thị phần đối với sản phẩm tro bay. Mở rộng nền tảng khách hàng từ những công trình thủy điện sang những công trình xây dựng cơ bản khác như cầu, cống, đường xá và những công ty xi măng.
 • Mở rộng danh mục sản phẩm cung cấp từ tro bay sang các sản phẩm gạch và nguyên vật liệu cung cấp trực tiếp đến các công trình công cộng và dân dụng. Hướng đến mục tiêu các sản phẩm này sẽ là các sản phẩm chính của công ty trong tương lai.
 • Triển khai dự án gạch nhẹ chưng áp AAC để sản xuất vật liệu nhẹ thay thế cho gạch nung truyền thống.
 • Thực hiện bán hàng trực tiếp cho các dự án lớn như Thủy điện Sơn La, dự án Thủy điện Bản Chát. Riêng đối với công trình Thủy điện Sơn La công ty thiết lập một đầu bán hàng ngay tại Sơn La.
 • Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 42.936 triệu đồng, tăng 164 % so với năm 2009, và trả cổ tức 25%.
Địa chỉ: Km 28+500 Quốc lộ 18, phường Phả Lại
Điện thoại: +84843580414
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.gachnhescl.com
 
Tên công ty Loại hình Vốn điều lệ
(tỷ đồng)
Tỷ lệ sở hữu
(%)
Ghi chú
Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ Công ty con 0,00 50%
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2012 Q1/2012
Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2012 Năm 2012
BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2011 Q4/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2011 Q2/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2011 Q1/2011
BCTC đã kiểm toánnăm 2010 Năm 2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2010 Q4/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2010 Q3/2010
Bản cáo bạchQuý 3 năm 2010 Q3/2010

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược