PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  26.14524.13120.67322.424
Tiền và tương đương tiền
  14.34811.7018.3183.034
Tiền
  14.34811.7018.3183.034
Các khoản tương đương tiền
      
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
  2.000  586
Đầu tư ngắn hạn
  2.000  586
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
      
Các khoản phải thu
  4.8255.8706.4809.781
Phải thu khách hàng
  21.81022.70722.87823.870
Trả trước người bán
  27.33327.30027.55629.514
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  6268049171.143
Dự phòng nợ khó đòi
  -44.944-44.940-44.871-44.746
Hàng tồn kho, ròng
  2.1653.6152.2973.773
Hàng tồn kho
  2.1653.6152.2973.773
Dự phòng giảm giá HTK
      
Tài sản lưu động khác
  2.8072.9443.5785.249
Trả trước ngắn hạn
  1.5931.7192.0441.930
Thuế VAT phải thu
      
Phải thu thuế khác
     1.308
Tài sản lưu động khác
  1.2141.2261.5342.011
TÀI SẢN DÀI HẠN
  161.844163.821164.396165.281
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  148.587150.395150.887151.948
GTCL TSCĐ hữu hình
  145.434147.286147.641148.654
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  188.822192.218190.511189.528
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -43.388-44.932-42.870-40.875
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
  437465493520
Nguyên giá TSCĐ vô hình
  763763763763
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
  -325-298-270-242
Xây dựng cơ bản dở dang
  2.7162.6442.7542.775
Giá trị ròng tài sản đầu tư
      
Nguyên giá tài sản đầu tư
      
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
      
Đầu tư dài hạn
  12.17312.17312.17312.173
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
      
Đầu tư dài hạn khác
  12.17312.17312.17312.173
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
      
Lợi thế thương mại
      
Tài sản dài hạn khác
  1.0841.2531.3361.160
Trả trước dài hạn
  8341.0031.086910
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
      
Các tài sản dài hạn khác
  250250250250
TỔNG TÀI SẢN
  187.989187.952185.069187.705
NỢ PHẢI TRẢ
  67.35567.40164.84767.878
Nợ ngắn hạn
  66.57667.13664.63667.667
Vay ngắn hạn
  50.41050.94951.07951.952
Phải trả người bán
  5.8396.5555.9036.173
Người mua trả tiền trước
  19283255563
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  901578630198
Phải trả người lao động
  3.255 2.9032.582
Chi phí phải trả
  1.6315716161.284
Phải trả nội bộ
   1.7722.6724.351
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  4.4516.730681655
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
  780265211211
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
      
Vay dài hạn
  420   
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
      
Dự phòng trợ cấp thôi việc
  211211211211
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  120.634120.551120.223119.827
Vốn và các quỹ
  120.634120.551120.223119.827
Vốn góp
  150.000150.000150.000150.000
Thặng dư vốn cổ phần
  22.82022.82022.82022.820
Vốn khác
      
Cổ phiếu quỹ
      
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
      
Quỹ dự phòng tài chính
  117117117117
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
      
Lãi chưa phân phối
  -52.302-52.386-52.714-53.110
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  187.989187.952185.069187.705
Nhóm ngành: Vận tải hành khách & Du lịch
Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND
KL CP đang niêm yết: 15.000.000 CP
KL CP đang lưu hành: 15.000.000 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước có tên là Khách sạn Phượng Hoàng.
 • Theo Quyết định số 2044/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An, Khách sạn Phượng Hoàng chính thức được đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông ngày 18/06/1996.
 • Ngày 04/02/2007, Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông được chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đổi tên thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông.
 • Ngày 01/02/2008, Công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.
 • Đến nay, Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã mở rộng và phát triển hoạt động SXKD bao gồm 8 đơn vị trực thuộc là: Khách sạn Phương Đông, Khách sạn Cửa Đông, Trung tâm Lữ hành Quốc tế Phương Đông, Nhà hàng Trường Thi, Trung tâm Thương mại, Xí nghiệp kinh doanh Nông sản - Phân bón Miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Dịch vụ Thương mại và Khách sạn Quỳnh Lưu Plaza, Trung tâm Dịch vụ Vũng Áng - Hòn La.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế;
 • Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng;
 • Mua bán bia, rượu các loại, thuốc lá điếu sản xuất trong nước;
 • Vận chuyển khách du lịch, khách theo hợp đồng bằng xe ô tô;
 • Đại lý, mua bán: phân bón, xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu;
 • Mua bán, chế biến hàng nông sản;
 • Dịch vụ môi giới tuyển sinh;
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ ngành du lịch;
 • Mua bán các loại hàng hoá phục vụ khách du lịch;
 • Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ;
 • Mua bán thiết bị điện tử, viễn thông, điện lạnh, điện dân dụng, điện gia dụng, đồ nội thất gia đình (bàn, ghế, giường, tủ…), nội thất văn phòng;
 • Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm tin học;
 • Mua bán sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
 • Vận tải hàng hóa đường bộ;
 • Dịch vụ cho thuê kho bãi.
Định hướng phát triển và đầu tư
 • Mục tiêu phát triển của Công ty là trở thành một doanh nghiệp du lịch và thương mại đa ngành, phát triển toàn diện và bền vững, có thương hiệu mạnh trong nước và khu vực, phù hợp với xu thế phát triển chung.
 • Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, phạm vi và năng lực hoạt động của các đơn vị, tiến tới chuyển đổi tổ chức hoạt động Công ty sang mô hình hoạt động Công ty mẹ (Tổng công ty) - Công ty con. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị Công ty phù hợp với mô hình hoạt động. Chủ động về vốn, tích cực tìm kiếm thị trường, phát huy mọi nguồn lực để phát triển. Sau 2010, Công ty sẽ đầu tư Khách sạn Phương Đông Plaza 5 sao, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở bãi biển Cửa Lò, bãi biển Quỳnh Phương, khu du lịch sinh thái vườn Quốc gia Pumát ở miền Tây Nghệ An.
 • Mở rộng kinh doanh đa ngành nghề trong đó chủ đạo là khách sạn, du lịch, lữ hành, thương mại và các dịch vụ phong phú khác. Ngoài ra PTC sẽ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và công nghệ quản lý khách sạn hiện đại.
 • Tích cực tìm kiếm, huy động các nguồn vốn với lãi suất thấp, đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đáp ứng đầy đủ kịp thời mọi yêu cầu về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản; bố trí hợp lý, bảo toàn và tăng vòng quay vốn.
Địa chỉ: Số 02 - Trường Thi
Điện thoại: +84383845527
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.phuongdongpv.com.vn
 
Tên công ty Loại hình Vốn điều lệ
(tỷ đồng)
Tỷ lệ sở hữu
(%)
Ghi chú
Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên Công ty liên doanh 1,22 16,45%
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2012 Q1/2012
BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2011 Q4/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2011 Q3/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2011 Q2/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2011 Q1/2011
BCTC đã kiểm toánnăm 2010 Năm 2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2010 Q4/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2010 Q3/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2010 Q2/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2010 Q1/2010
BCTC đã kiểm toánnăm 2009 Năm 2009
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2009 Q4/2009
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2009 Q3/2009
Bản cáo bạchnăm 2005 Năm 2005

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -49,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX27,4 0,0 (0,0%) 4,46,5
HNX0,0 -5,0 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -3,8 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -7,1 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX176.947,8 +176.886,4 (288.088,6%) 17,94,8
UPCOM0,0 -46,5 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược