HQC

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HSX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  1.819.7881.750.7822.694.3362.767.222
Tiền và tương đương tiền
  5.74811.1761.8253.978
Tiền
  5.74811.1761.8253.978
Các khoản tương đương tiền
      
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
  470.759206.211  
Đầu tư ngắn hạn
  470.759206.211  
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
      
Các khoản phải thu
  740.498901.1851.875.9752.091.810
Phải thu khách hàng
  211.657209.852381.987327.329
Trả trước người bán
  380.351391.767414.377520.847
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  164.795313.3731.079.6111.243.633
Dự phòng nợ khó đòi
  -16.305-13.808  
Hàng tồn kho, ròng
  564.615590.077777.840647.045
Hàng tồn kho
  564.615590.077777.840647.045
Dự phòng giảm giá HTK
      
Tài sản lưu động khác
  38.16842.13338.69624.389
Trả trước ngắn hạn
  9758442.1673.666
Thuế VAT phải thu
  30.89530.06920.3745.750
Phải thu thuế khác
    1.5151.995
Tài sản lưu động khác
  6.29811.21914.64012.977
TÀI SẢN DÀI HẠN
  902.2211.042.191417.584308.139
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  7.2727.6359.90610.951
GTCL TSCĐ hữu hình
  5.5005.8548.1179.153
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  15.22615.23419.55520.657
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -9.726-9.380-11.438-11.503
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
  94102111119
Nguyên giá TSCĐ vô hình
  171171185232
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
  -77-68-74-113
Xây dựng cơ bản dở dang
  1.6781.6781.6781.678
Giá trị ròng tài sản đầu tư
      
Nguyên giá tài sản đầu tư
      
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
      
Đầu tư dài hạn
  886.9461.021.814281.83565.355
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
  582.024495.35479.3833.677
Đầu tư dài hạn khác
  305.913526.461206.56765.794
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  -990 -4.115-4.115
Lợi thế thương mại
   750112.991220.357
Tài sản dài hạn khác
  8.00311.99212.85211.476
Trả trước dài hạn
  1.7251509941.167
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
  6.27811.84211.85810.309
Các tài sản dài hạn khác
      
TỔNG TÀI SẢN
  2.722.0092.792.9733.111.9203.075.361
NỢ PHẢI TRẢ
  1.985.8122.019.8982.119.7022.065.150
Nợ ngắn hạn
  1.735.8501.789.9371.642.9831.577.626
Vay ngắn hạn
  181.97292.972219.690262.266
Phải trả người bán
  410.291415.297168.80556.708
Người mua trả tiền trước
  658.438661.016405.138372.360
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  48.91852.10996.42491.012
Phải trả người lao động
  1.8611.5312.6191.788
Chi phí phải trả
  186.775163.195426.921404.505
Phải trả nội bộ
      
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  247.595403.816321.258386.832
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
  249.962229.962476.720487.523
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
  229.962139.9627.5007.500
Vay dài hạn
  20.00090.000387.561387.615
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
    81.64592.395
Dự phòng trợ cấp thôi việc
    1313
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  736.198711.963781.690780.835
Vốn và các quỹ
  736.198711.963781.690780.835
Vốn góp
  400.000400.000400.000400.000
Thặng dư vốn cổ phần
      
Vốn khác
      
Cổ phiếu quỹ
      
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
    1.5771.577
Quỹ dự phòng tài chính
    789789
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
      
Lãi chưa phân phối
  336.198311.963379.324378.469
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
   61.111210.529229.376
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  2.722.0092.792.9733.111.9203.075.361
Nhóm ngành: Bất động sản
Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VND
KL CP đang niêm yết: 60.000.000 CP
KL CP đang lưu hành: 60.000.000 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Chứng khoán Sài Gòn Thương tín -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • Năm 2000: Hoàng Quân được thành lập.
 • Tháng 03/2007: Công ty chuyển đổi từ hình thức TNHH sang hình thức công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân. Vốn điều lệ ban đầu là 70 tỷ đồng.
 • Ngày 02/08/2007: Phát hành 4 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 4 triệu cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
 • Ngày 25/12/2009: Phát hành 25 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.
 • Ngày 20/10/2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.
 • Tháng 07/2012: Thay đổi giấy ĐKKD với vốn điều lệ 600 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh, đầu tư, môi giới địa ốc;
 • Quy hoạch thiết kế xây dựng;
 • Thẩm định giá;
 • Tư vấn đầu tư – Văn phòng luật sư;
 • Thương mại, xuất nhập khẩu.
Định hướng phát triển và đầu tư
 • Chiến lược đầu tư Công ty tập trung vào 3 mảng chính là bất động sản, giáo dục - đào tạo và đầu tư tài chính.
 • Đối với lĩnh vực bất động sản: Tập trung đầu tư vào các khu công nghiệp, khu phi thuế quan và cảng; khu đô thị ven TP HCM và Cần Thơ.
 • Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính: Công ty sẽ phát triển đầu tư góp vốn cổ phần vào các công ty tiềm năng nhằm tìm kiếm và mở rộng quỹ đất, nâng tỷ lệ sở hữu ở các công ty con. Hoàng Quân còn lập kế hoạch thành lập ngân hàng trong giai đoạn 2015-2020.
 • Năm 2010 triển khai các dự án khu cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân Plaza, dự án Cheery Apartment đưa vào kinh doanh; Tiến hành các thủ tục pháp lý và ký hợp đồng cho thuê thêm 34 ha ở KCN Bình Minh, tiếp tục hoàn thành và bán căn hộ đát nền tại Khu dân cư Bình Minh nâng tổng số căn đã bán lên 800 căn.
 • Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 200 tỷ đồng tăng 227,9% so với năm 2009 và công ty dự kiến không chi trả cổ tức.
 • Năm 2012 Công ty sẽ triển khai xây dựng trường Trung cấp Nghề tại Bình Thuận với tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 50 tỷ đồng.
Địa chỉ: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11
Điện thoại: +84839144016
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.hoangquan.com.vn
 
Tên công ty Loại hình Vốn điều lệ
(tỷ đồng)
Tỷ lệ sở hữu
(%)
Ghi chú
CTCP Thẩm Định Giá Hoàng Quân Công ty con 0,00 75%
CTCP Việt Kiến Trúc Công ty con 0,00 75%
CTCP TV - TM - DV Đĩa ốc Hoàng Quân Mê Kông Công ty con 0,00 75%
CTCP TV-TM-DV Đĩa ốc Hoàng Quân Cần Thơ Công ty con 0,00 75%
CTCP Đầu tư Nam Quân Công ty con 0,00 65%
Công ty liên doanh Hoa Chen Long Đức Phong - Hoàng Quân Công ty liên kết 0,00 25%
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2011 Q2/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2012 Q1/2012
BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2011 Q4/2011
Báo cáo thường niênnăm 2010 Năm 2010
BCTC đã kiểm toánnăm 2010 Năm 2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2011 Q1/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2010 Q4/2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2010 Q3/2010
Bản cáo bạchQuý 4 năm 2010 Q4/2010

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 533,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 400,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược