HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  149.923407.630364.206443.919
Tiền và tương đương tiền
  8.1664.56517.159163.953
Tiền
  8.1664.56517.15923.953
Các khoản tương đương tiền
     140.000
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
   214.364177.93051.370
Đầu tư ngắn hạn
   214.364177.93051.370
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
      
Các khoản phải thu
  67.99648.02150.16532.668
Phải thu khách hàng
  14.38412.46414.90813.860
Trả trước người bán
  26.5813604.4471.274
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  27.03135.19730.81117.535
Dự phòng nợ khó đòi
      
Hàng tồn kho, ròng
  73.649138.970116.728185.329
Hàng tồn kho
  73.649138.970116.728185.329
Dự phòng giảm giá HTK
      
Tài sản lưu động khác
  1121.7092.22210.598
Trả trước ngắn hạn
  11218516127
Thuế VAT phải thu
   1.5232.206 
Phải thu thuế khác
     10.471
Tài sản lưu động khác
      
TÀI SẢN DÀI HẠN
  259.7663.0753.0533.362
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  2.8162.9293.0423.156
GTCL TSCĐ hữu hình
  2.8132.9253.0363.147
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  3.2693.2693.2693.269
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -456-345-234-123
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
  2579
Nguyên giá TSCĐ vô hình
  27272727
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
  -25-23-20-18
Xây dựng cơ bản dở dang
      
Giá trị ròng tài sản đầu tư
      
Nguyên giá tài sản đầu tư
      
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
      
Đầu tư dài hạn
  256.824   
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
      
Đầu tư dài hạn khác
  256.824   
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
      
Lợi thế thương mại
      
Tài sản dài hạn khác
  12614610206
Trả trước dài hạn
  12614610206
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
      
Các tài sản dài hạn khác
      
TỔNG TÀI SẢN
  409.689410.704367.258447.281
NỢ PHẢI TRẢ
  93.764109.13389.482189.655
Nợ ngắn hạn
  93.764109.13389.482189.655
Vay ngắn hạn
  7.00022.520 90.965
Phải trả người bán
  4.942 6.3405.287
Người mua trả tiền trước
  21.30023.34122.54932.754
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  4.5407.1132.3873.063
Phải trả người lao động
      
Chi phí phải trả
   1766.4335.808
Phải trả nội bộ
      
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  47.09247.09242.80542.805
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
      
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
      
Vay dài hạn
      
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
      
Dự phòng trợ cấp thôi việc
      
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  315.925301.571277.776257.626
Vốn và các quỹ
  315.925301.571277.776257.626
Vốn góp
  100.000100.000100.000100.000
Thặng dư vốn cổ phần
  14.31614.33614.38314.383
Vốn khác
    163.393 
Cổ phiếu quỹ
      
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
      
Quỹ dự phòng tài chính
      
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
      
Lãi chưa phân phối
  201.609187.235 143.243
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  409.689410.704367.258447.281
Nhóm ngành: Sản xuất ô tô
Vốn điều lệ: 224.999.810.000 VND
KL CP đang niêm yết: 22.499.981 CP
KL CP đang lưu hành: 22.499.981 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty chứng khoán Hòa Bình -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • 10/05/2008: Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy bắt đầu hoạt động, vốn điều lệ 90 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập từ Tập đoàn Hoàng Huy, sau thay đổi thành 5 cổ đông sáng lập.
 • 3/2011: Phát hành thành công 1 triệu cổ phiếu ra công chúng. Sau 5 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn Điều lệ của Công ty là 100 tỷ đồng.
 • 30/03/2011: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án tăng vốn Điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng theo hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% (2:1), số lượng cổ phiếu tăng thêm là 5.000.000 cổ phiếu.
 • 15/02/2012, chính thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
 • Ngày 13/09/2012: Thay đổi đăng ký kinh doanh. Vốn điều lệ mới: 224,999 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 • Bán buôn, bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).
 • Bán buôn xe có động cơ khác: bán buôn xe có động cơ rơ móc và bán rơ móc · Các ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh.
Định hướng phát triển và đầu tư
 • Tiếp tục tập trung vào thế mạnh của công ty là nhập khẩu và phân phối các sản phẩm ô tô tải hạng nặng của nhãn hiệu Dongfeng, chủ yếu là các loại xe tải tự đổ, hướng tới trở thành một trong những nhà phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam.
 • Tiếp tục tìm kiếm và tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất hàng đầu về ô tô khác của Trung Quốc như Tập đoàn Shiyan pingyun, Công ty mậu dịch hữu hạn Đông Tuân (Trung Quốc), Kars Automobilefirm Taiwan (Đài Loan), nhằm đa dạng nguồn hàng và tăng khả năng cạnh tranh.
 • Mở rộng sang hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ trong mảng xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp tục tham gia kinh doanh bất động sản.
 • Trước đây, công ty sử dụng thương hiệu Dongfeng đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Sang năm 2012, Công ty sẽ có logo riêng và sẽ mở rộng mạng lưới đại lý phân phối trên cả nước, dần đưa thương hiệu riêng vào sử dụng.
Địa chỉ: 116 Phố Nguyễn Đức Cảnh
Điện thoại: +84313854626
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.hoanghuy.com.vn
 
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC đã kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2011 Q4/2011

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược