FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HSX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  360.847227.52496.16894.170
Tiền và tương đương tiền
  5.5166344.02011.649
Tiền
  5.5166344.02011.649
Các khoản tương đương tiền
      
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
  260.890139.94069.29052.750
Đầu tư ngắn hạn
  260.890139.94069.29052.750
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
      
Các khoản phải thu
  78.10673.39612.47620.448
Phải thu khách hàng
  58.52763.8762.4366.399
Trả trước người bán
  7.7894.7696.9573.199
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  11.7904.7503.08310.850
Dự phòng nợ khó đòi
      
Hàng tồn kho, ròng
  2.3542.0471.095583
Hàng tồn kho
  2.3542.0471.095583
Dự phòng giảm giá HTK
      
Tài sản lưu động khác
  13.98111.5079.2878.740
Trả trước ngắn hạn
  1.3285351.210636
Thuế VAT phải thu
  2.4312.0901.9122.059
Phải thu thuế khác
      
Tài sản lưu động khác
  10.2238.8836.1656.046
TÀI SẢN DÀI HẠN
  224.586223.414137.940140.074
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  29.11828.02526.61326.966
GTCL TSCĐ hữu hình
  28.14425.56524.47425.030
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  32.97029.60027.59527.504
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -4.826-4.035-3.121-2.474
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
      
Nguyên giá TSCĐ vô hình
      
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
      
Xây dựng cơ bản dở dang
  9742.4592.1391.936
Giá trị ròng tài sản đầu tư
      
Nguyên giá tài sản đầu tư
      
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
      
Đầu tư dài hạn
  159.116158.98276.44377.157
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
  159.116158.98276.44377.157
Đầu tư dài hạn khác
      
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
      
Lợi thế thương mại
  32.14632.79432.91633.851
Tài sản dài hạn khác
  4.2053.6141.9692.100
Trả trước dài hạn
  4.0023.4101.7651.825
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
      
Các tài sản dài hạn khác
  203203203274
TỔNG TÀI SẢN
  585.433450.939234.109234.244
NỢ PHẢI TRẢ
  359.879225.9409.52910.410
Nợ ngắn hạn
  358.288224.1037.6528.410
Vay ngắn hạn
  246.173135.142  
Phải trả người bán
  60.96764.8962.9723.466
Người mua trả tiền trước
  13.106539954345
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  5.7715.5882.1601.548
Phải trả người lao động
  1.0061.0163831.534
Chi phí phải trả
   145170 
Phải trả nội bộ
      
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  30.79816.3099401.444
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
  1.5911.8371.8772.000
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
      
Vay dài hạn
  1.2621.5081.8772.000
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
      
Dự phòng trợ cấp thôi việc
  329329  
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  220.817221.085220.762220.071
Vốn và các quỹ
  220.817221.085220.762220.071
Vốn góp
  170.000170.000170.000170.000
Thặng dư vốn cổ phần
  42.00042.00042.00042.000
Vốn khác
      
Cổ phiếu quỹ
      
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
  4.0284.2987878
Quỹ dự phòng tài chính
  6581.197  
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
  3681.4463939
Lãi chưa phân phối
  3.7632.1448.6457.954
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
  4.7373.9143.8173.763
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  585.433450.939234.109234.244
Nhóm ngành: Bất động sản
Vốn điều lệ: 771.800.000.000 VND
KL CP đang niêm yết: 77.180.000 CP
KL CP đang lưu hành: 77.180.000 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • Ngày 17/03/2008: Tiền thân Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 18 tỷ đồng.
 • Ngày 09/12/2009: Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp CRV.
 • Ngày 20/01/2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần FLC.
 • Ngày 06/02/2010: Hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng.
 • Ngày 28/03/2010: Hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.
 • Ngày 01/10/2010: Hoàn thành đợt phát hành 70 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 170 tỷ đồng.
 • Ngày 22/11/2010: Công ty Cổ phần FLC được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
 • Ngày 01/04/2011: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 05/10/2011: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX.
 • Tháng 07/2012: Thay đổi giấy phép kinh doanh. Vốn điều lệ mới là 771,8 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Dịch vụ quản lý bất động sản;
 • Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
 • Dịch vụ tư vấn bất động sản;
 • Dịch vụ đấu giá bất động sản;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: Giao thông, công nghiệp, thủy lợi, điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Phá dỡ các công trình xây dựng;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng;
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo GCN KĐKD.
Định hướng phát triển và đầu tư
 • Môi giới bất động sản: Tiếp tục thực hiện phân phối căn hộ của tòa nhà FLC Landmark và thực hiện môi giới cho các dự án khác. Trong năm 2011 công ty sẽ phân phối tiếp 72 căn hộ của tòa nhà FLC Landmark, dự tính doanh thu môi giới từ 72 căn này là 5,4 tỷ đồng. Hoạt động môi giới khác dự kiến doanh thu đạt khoảng 1,7 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bất động sản: Hiện nay Công ty đang thương thảo để đầu tư vào một vài sàn của các toàn nhà đã có sản phẩm như Khu chung cư cao cấp tại Lĩnh Nam, Chung cư Mandarin Garden, dự án Golden Place và sẽ bán khi thị trường thuận lợi. Từ năm 2012 Công ty sẽ đầu tư mở rộng các dự án khác tại phía Tây Hà Nội.
 • Hoạt động thương mại, kinh doanh vật liệu xây dựng: Tiếp tục cung cấp vật liệu xây dựng cho tòa nhà FLC Landmark Tower và dự kiến cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty Đầu tư Tài chính Địa ốc FLC, Công ty Thương mại Vĩnh Thịnh Phát và một số dự án khác.
 • Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thiết bị công nghệ cao trong ngành viễn thông, hàng không và khai thác khoáng sản. Hiện tại Công ty đang xin cấp phép khai thác mỏ sắt tại Yên Bái thời hạn trong 20 năm, sản lượng 200.000 tấn/năm.
 • Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2011 đạt 105,15 tỷ đồng doanh thu và 18,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình
Điện thoại: +84437711111
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.flc.vn
 
Tên công ty Loại hình Vốn điều lệ
(tỷ đồng)
Tỷ lệ sở hữu
(%)
Ghi chú
CTCP FLC Travel Công ty con 25,90 99,6%
Công ty TNHH Hải Châu Công ty con 0,00 99,13%
CTCP FLC Golfnet Công ty con 0,49 98%
CTCP Đào tạo Golf VPGA Công ty con 0,28 91,67%
CTCP Đại lý Thuế FLC Công ty con 0,72 72%
CTCP Chứng khoán FLC Công ty liên kết 0,01 37,04%
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC đã kiểm toánnăm 2010 Năm 2010
BCTC đã kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2012 Q1/2012
BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2011 Q4/2011

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược