DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  8.82511.07910.74611.070
Tiền và tương đương tiền
  1.135691541406
Tiền
  1.135691541406
Các khoản tương đương tiền
      
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
      
Đầu tư ngắn hạn
      
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
      
Các khoản phải thu
  4.2386.7375.5163.072
Phải thu khách hàng
  4.0546.6885.3432.425
Trả trước người bán
  3838157339
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  1461116308
Dự phòng nợ khó đòi
      
Hàng tồn kho, ròng
  3.1323.3594.3297.261
Hàng tồn kho
  3.2073.4334.3817.313
Dự phòng giảm giá HTK
  -75-75-52-52
Tài sản lưu động khác
  320293360330
Trả trước ngắn hạn
      
Thuế VAT phải thu
  284283338296
Phải thu thuế khác
  36102234
Tài sản lưu động khác
      
TÀI SẢN DÀI HẠN
  4.6994.6994.6994.837
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  4.6994.6994.6994.837
GTCL TSCĐ hữu hình
  4.6994.6994.6994.834
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  6.0506.0506.0986.098
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -1.351-1.351-1.398-1.264
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
     3
Nguyên giá TSCĐ vô hình
  24242424
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
  -24-24-24-21
Xây dựng cơ bản dở dang
      
Giá trị ròng tài sản đầu tư
      
Nguyên giá tài sản đầu tư
      
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
      
Đầu tư dài hạn
      
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
      
Đầu tư dài hạn khác
      
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
      
Lợi thế thương mại
      
Tài sản dài hạn khác
      
Trả trước dài hạn
      
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
      
Các tài sản dài hạn khác
      
TỔNG TÀI SẢN
  13.52515.77815.44515.906
NỢ PHẢI TRẢ
  3.1114.5754.4475.167
Nợ ngắn hạn
  3.0994.5624.4345.155
Vay ngắn hạn
     500
Phải trả người bán
  2.6104.3494.2404.052
Người mua trả tiền trước
  311487
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  8611066 
Phải trả người lao động
   2175 
Chi phí phải trả
      
Phải trả nội bộ
      
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  386815335
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
  12121212
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
      
Vay dài hạn
      
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
      
Dự phòng trợ cấp thôi việc
  12121212
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  10.41311.20410.99910.739
Vốn và các quỹ
  10.41311.20410.99910.739
Vốn góp
  10.00010.00010.00010.000
Thặng dư vốn cổ phần
  415415415415
Vốn khác
      
Cổ phiếu quỹ
      
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
  240240240240
Quỹ dự phòng tài chính
  120120120120
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
      
Lãi chưa phân phối
  -361429225-35
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  13.52515.77815.44515.906
Nhóm ngành: Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VND
KL CP đang niêm yết: 1.000.000 CP
KL CP đang lưu hành: 1.000.000 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • Tiền thân là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở GD-ĐT Nam Định năm 1983.
 • Tháng 10/1992, đổi thành Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà.
 • Năm 1996, đổi tên thành Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định.
 • Ngày 29/12/2004, chuyển thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định với số VĐL ban đầu là 3 tỷ đồng.
 • Ngày 16/10/2007 Công ty niêm yết cổ phiếu tại HaSTC.
 • VĐL đến cuối tháng 12/2008 là 10 tỷ đồng trong đó NXB Giáo dục nắm giữ 51% cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh sách giáo khoa và các loại sách khác, thiết bị đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm.
 • Liên doanh liên kết, phát hành báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục.

 

  Định hướng phát triển và đầu tư
  • Mở rộng quy mô kinh doanh theo hướng phát triển thị trường thiết bị giáo dục và hệ thống bán lẻ sách, thiết bị trường học, văn phòng phẩm.
  • Mở rộng liên kết với các NXB và các công ty sản xuất thiết bị giáo dục trên toàn quốc. Tháng 11 năm 2008 đã khai trương siêu thị tổng hợp gồm sách ,văn phòng phẩm đồ dùng dạy học và trụ sở Công ty (gồm 4 tầng ) ngay tại trụ sở Công ty ở số 13 Minh Khai, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định
  Địa chỉ: 13 Minh Khai
  Điện thoại: +84353849498
  Người phát ngôn:
  Email:
  Website: www.sachnamdinh.vn
   
  Tên công ty Loại hình Vốn điều lệ
  (tỷ đồng)
  Tỷ lệ sở hữu
  (%)
  Ghi chú
  CTCP Căn nhà Mơ Ước Đà Nẵng Công ty liên kết 1,04 12,98%
   
  Loại báo cáo Thời gian Tải về
  BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
  BCTC đã kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
  BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
  Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2012 Năm 2012
  BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
  BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2011 Q4/2011
  BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2011 Q2/2011
  BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2011 Q1/2011
  BCTC đã kiểm toánnăm 2010 Năm 2010
  BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2010 Q4/2010
  BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2010 Q3/2010
  BCTC đã kiểm toánQuý 2 năm 2010 Q2/2010
  BCTC đã kiểm toánnăm 2009 Năm 2009
  BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2010 Q1/2010
  BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2009 Q4/2009
  BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2009 Q3/2009
  BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2009 Q2/2009
  BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2009 Q1/2009
  BCTC đã kiểm toánnăm 2008 Năm 2008
  Báo cáo thường niênnăm 2008 Năm 2008
  BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2008 Q4/2008
  BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2008 Q3/2008
  BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2008 Q2/2008
  BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2008 Q1/2008
  Báo cáo thường niênnăm 2007 Năm 2007
  BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2007 Q4/2007
  BCTC đã kiểm toánnăm 2007 Năm 2007
  Bản cáo bạchnăm 2005 Năm 2005
  BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2007 Q3/2007

  KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

  Doanh Thu 28,00 Tỷ
  Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
  Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
  Cổ tức bằng tiền mặt N/A
  Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
  Dự kiến tăng vốn lên N/A
  CÔNG TY CÙNG NGÀNH
  Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
  HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
  HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
  HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
  HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
  HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
  HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
  HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
  HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
  HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
  HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
  123

  Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược