Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VIG: CBTT ngày tổ chức họp và tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2021

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được tổ chức vào ngày 14/01/2022

1. QĐ Hội đồng quản trị chốt ngày họp ĐHĐCĐ bất thường

2. Tài liệu tham dự đại hộiCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược