Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

Thông báo nghỉ làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

<h2> <em><u>K&iacute;nh gửi:</u></em>&nbsp; - Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đang giao dịch tại VICS.</h2> <h2> &nbsp;</h2> <p> Căn cứ Lịch nghỉ l&agrave;m việc nh&acirc;n dịp Giỗ tổ H&ugrave;ng Vương (10/3/2019 &acirc;m lịch) của Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n &nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội.</p> <p> C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n Thương mại &amp; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam (VICS) &nbsp;tr&acirc;n trọng th&ocirc;ng b&aacute;o tới Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n VICS lịch nghỉ l&agrave;m việc như sau:</p> <h3> 1. Thời gian nghỉ:&nbsp; Nghỉ giao dịch v&agrave; l&agrave;m việc v&agrave;o thứ Hai ng&agrave;y 15/04/2019 (Nghỉ b&ugrave; theo luật lao động)</h3> <h3> 2. Thời gian l&agrave;m việc v&agrave; giao dịch b&igrave;nh thường trở lại v&agrave;o thứ Ba, ng&agrave;y 16/04/2019.</h3> <p> <strong>Tr&acirc;n trọng./. </strong></p> <p> <strong><em><span style="color:#0000cd;">File đ&iacute;nh k&egrave;m: </span><a href="/ckfinder/files/TB nghi le 10-3.pdf"><span style="color:#0000cd;">VICS_Th&ocirc;ng b&aacute;o nghỉ lễ</span></a></em></strong></p>

Các tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược