Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VICS: Công bố ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường 2018 và bộ tài liệu lèm theo

VICS công bố ngày ổ chức  ĐHCĐ bất thường 2018 là ngày 24/09/2018.

Bộ tài liệu  ĐHCĐ bất thường 2018 vui lòng xem file đính kèm

A. Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức  ĐHCĐ bất thường 2018.

B.Bộ tài liệu  ĐHCĐ bất thường 2018

1. Thư mời họp  ĐHCĐ bất thường 2018

2. mẫu giấy ủy quyền tại  ĐHCĐ bất thường 2018

3. DAnh mục tài liệu tại  ĐHCĐ bất thường 2018

4.Nội dung chương trình  ĐHCĐ bất thường 2018

5. QUY chế tổ chức  ĐHCĐ bất thường 2018

6. QUY chế đề cử ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế

7. Thông báo vv thực hiện quyền tham dự và biểu quyết của CĐ tại  ĐHCĐ bất thường 2018

8. Tờ trình về một số vấn đền liên quan đến bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế

9.Tờ trình về một số vấn đền liên quan đến hoạt động của công ty 2018Các tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược