Trang chủ Home Page News > VICS News
VICS'News
27/08/2021
Công ty nghỉ giao dịch ngày 02/09 và 03/09, giao dịch trở lại ngày 06/09/2021
12/08/2021
Đại hội thường niên lần 3 sẽ tiến hành vào ngày 15/08/2021
07/08/2021
Lần 2 của Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành vào ngày 12/08/2021
04/08/2021
VIG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần đầu vào 07/08/2021
16/06/2021
Ngày họp mới sẽ tùy theo tình hình dịch bệnh để HĐQT quyết định
31/05/2021
VIG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2021
24/05/2021
VIG tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/06/2021
24/05/2021
Ngày 17/5/2021 ông Nguyễn Đăng Quang đã bán CP VIG chỉ còn sở hữu 1.433.200 CP chiếm 4,2%
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Founding Shareholders / Partners